Disclaimer

Door deze internetsite te bezoeken en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Disclaimer.

Gebruik van deze internetsite
De op of via deze internetsite aangeboden informatie mag niet worden gebruikt in plaats van enige vorm van advies. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.
Hoewel Zen connection/7 minutes to zen tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt Zen Connection/7 minutes to zen expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. De informatie op deze internetsite is specifiek gericht op het publiek in Nederland. Zen connection/7 minutes to zen beheert en onderhoudt deze internetsite vanuit Nederland, en staat er niet voor in dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen. Als u deze internetsite vanuit andere landen dan Nederland gebruikt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving.
Zen connection/7 minutes to zen garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren. Gebruik van deze internetsite dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze internetsite in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer Zen connection/ 7 minutes to zen  hyperlinks naar internetsites van derden weergeeft, betekent dit niet Zen connection / 7 minutes to zen  de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Yoga Beer aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door Zen connection/ 7 minutes to zen niet geverifieerd.​

Intellectuele eigendomsrechten
Zen connection/7 minutes to zen  of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te downloaden, kopiëren, of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Zen connection/ 7 minutes t zen  of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Zen connection/ 7 minutes to zen  aanvaard geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade met inbegrip van gederfde winst (ook als Zen connection/7 minutes to zen op de mogelijkheid van deze schade gewezen is) die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met toegang tot of het gebruik van deze internetsite, de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Zen connection/ 7 minutes to zen of aan u wordt gezonden, de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite, misbruik van deze internetsite, verlies van gegevens, het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite.
De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurder van  Zen connection/ 7 minutes to zen.

Toepasselijk recht
Op deze internetsite en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Indien anderstalige versies van de Disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.

Wijzigingen
Zen connection/7 minutes to zen behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.​

Niets in deze website is bedoeld ter vervanging van medisch advies of behandeling. Behandelingen zijn ontworpen ter ondersteuning, en niet ter vervanging, van reguliere medische gezondheidszorg. Bezoek uw arts voor medisch advies en behandeling.